Klarfit bicicleta fitness mobi basic 20 exerciii monitor

Dj mo bounce pierdere în greutate.

Aøa cum existæ o ecologie a ierburilor rele, existæ øi o ecologie a ideilor rele.

Baia MAre, Vrabiei nr. Daca nu doresti sa-ti utilizezi conexiunea Internet pentru a câstiga bani, aceasta este totusi o oportunitate: foloseste aceasta ocazie pentru a-ti îmbunatati cunostintele despre utilizarea Internet. Poti deveni astfel un profesionist! Daca însa scopul tau este de a realiza venituri folosindu-ti calculatorul, aceasta este cea mai buna ocazie: o imensa piata, în continua crestere, asteapta sa îi oferi produsul pe care ti-l pune la îndemâna acest program.

Gregory Bateson 1 Planeta Terra trece printr-o perioadæ de intense transformæri tehnico-øtiinflifice, care provoacæ, în replicæ, fenomene de dezechilibru ecologic ce ameninflæ, în timp, dacæ nu li se va gæsi remediu, însæøi implantarea vieflii pe suprafafla ei.

În paralel cu aceste mutaflii, modurile umane de viaflæ, individuale øi colective, alunecæ pe panta unei deterioræri din ce în ce mai pronunflate.

dj mo bounce pierdere în greutate cum să ardeți grăsimea în jurul umerilor

Compromis, în felul acesta, printr-un fel de miøcare generalæ de implozie øi de infantilizare regresivæ, e raportul dintre subiectivitate øi exterioritatea ei, fie ea socialæ, animalæ, vegetalæ sau cosmicæ. Alteritatea tinde sæ-øi piardæ orice asperitate. Turismul, de exemplu, se rezumæ cel mai adesea la o cælætorie pe loc în sînul aceloraøi redundanfle imagistice øi comportamentale. Formafliunile politice øi instanflele executive par total incapabile sæ surprindæ aceastæ problematicæ în ansamblul implicafliilor ei.

Chiar dacæ au început, recent, sæ devinæ parflial conøtiente de pericolele cele mai evidente care ameninflæ mediul natural al societæflilor noastre, ele se mulflumesc, în general, sæ abordeze domeniul prejudiciilor industriale exclusiv dintr-o perspectivæ tehnocraticæ, cînd este clar cæ doar o articulare etico-politicæ — pe care eu o numesc ecosofie — a celor trei registre ecologice — al mediului, al relafliilor sociale øi al subiectivitæflii umane — ar putea sæ clarifice aøa cum se cuvine aceste probleme.

dj mo bounce pierdere în greutate slabeste mult si repede

Despre modul de a træi de-acum înainte pe aceastæ planetæ, în contextul accelerærii mutafliilor tehnico-øtiinflifice øi al considerabilei creøteri demografice, este vorba. Forflele productive, ca urmare a neîntreruptei dezvoltæri a muncii maøinice, amplificatæ de revoluflia informaticæ, vor face ca tot mai mult timp dedicat unei activitæfli umane potenfliale sæ devinæ disponibil.

Pentru øomaj, marginalitate opresivæ, solitudine, inutilitate, angoasæ, nevrozæ sau pentru culturæ, creaflie, cercetare, reinventarea mediului înconjurætor, îmbogæflirea modurilor de viaflæ øi de simflire? În Lumea a Treia, la fel ca øi în lumea dezvoltatæ, porfliuni întregi ale subiectivitæflii colective se præbuøesc sau se chircesc în jurul unor arhaisme, aøa cum se întîmplæ, de pildæ, în cazul redutabilei exacerbæri a fenomenelor de integrism religios.

Crizei ecologice nu i se va putea da un ræspuns pe mæsuræ decît la scaræ planetaræ øi doar cu condiflia operærii unei revoluflii politice, sociale øi culturale capabile sæ reorienteze obiectivele producfliei de bunuri materiale øi imateriale.

Aceastæ revoluflie nu va trebui, aøadar, sæ priveascæ doar raporturile de forfle vizibile la scaræ mare, ci øi domenii moleculare ale sensibilitæflii, inteligenflei øi dorinflei.

KLARFIT Mobi FX 250 bicicletă pentru casă ergometru 100 kg

O finalizare a muncii sociale reglementatæ univoc de o economie a profitului øi de relaflii de putere n-ar mai putea sæ conducæ, în momentul de faflæ, decît la niøte impasuri dramatice. Lucrul e evident în cazul absurditæflii tutelelor economice care apasæ asupra Lumii a Treia, împingînd unele dintre zonele ei spre o pauperizare absolutæ øi ireversibilæ.

Essais de schizoanalyseNouveaux espaces de liberté împreunæ cu Toni Negri,Micropolitiques împreunæ dj mo bounce pierdere în greutate Suely Rolnik,Cartographies schizoanalytiquesChaosmosecunoscut mai ales prin colaborarea sa cu Gilles Deleuze Anti-OEdip.

Capitalism øi schizofrenie 1,trad. Ghiu, ; Kafka. Pentru o literaturæ minoræ,trad. Ghiu, ; Mii de platouri. Capitalism øi schizofrenie 2,trad. Ghiu, în pregætire; Ce este filosofia?

2. Tatuul pitic argentinian

Mærculescu-Cojocea, Editorii îi mulflumesc doamnei Joanna Delorme pentru slimming organic drepturilor de realizare øi de publicare a prezentei versiuni româneøti. II, Paris, Le Seuil, În uzinele Fiat, de exemplu, în zece ani, dj mo bounce pierdere în greutate de lucru salariatæ a scæzut de la Ca sæ nu mai vorbim de caracterul aproape delirant al stocærii a mii de focoase nucleare, care la cea mai micæ disfuncflionalitate tehnicæ sau umanæ ar putea conduce în mod mecanic la o exterminare colectivæ.

Prin fiecare dintre aceste exemple regæsim aceeaøi punere la îndoialæ a modurilor dominante de valorificare a activitæflilor umane, øi anume: 1 acela al dominafliei unei piefle mondiale care reduce øi îngusteazæ sistemele particulare de valoare, aøezînd pe un acelaøi plan de echivalenflæ bunurile materiale, bunurile culturale, siturile naturale etc.

Prinse în acest plante de slăbire în kenya dublu, statele îøi væd rolul tradiflional de mediere reducîndu-se din ce în ce mai mult øi se pun, cel mai adesea, în serviciul conjugat al instanflelor pieflei mondiale øi al complexelor militaro-industriale. Aceastæ situaflie este cu atît mai paradoxalæ cu cît vremurile cînd lumea se afla plasatæ sub egida unui antagonism Est—Vest, proiecflie amplu imaginaræ a opozifliilor clasæ muncitoare-burghezie din flærile capitaliste, sînt pe cale de a fi depæøite.

  • artć + societate / arts + society #38, 20 lei / 11 €, 14 USD - idea
  • И все же иногда древние мифы пробуждались и преследовали их; и они беспокойно вспоминали легенды об Империи, когда Диаспар был молод и черпал жизненные силы в общении со многими светилами.
  • Perimenopauza greu de pierdut în greutate
  • ARPCC Library (old) before - Google Drive
  • И когда его посещали подобные мысли, ему чудилось, будто ткань действительности испытывает какой-то мгновенный трепет, и за пределами мира сиюминутных ощущений он схватывал вдруг проблеск другой, вовсе не похожей на эту, действительности.

Sæ însemne însæ aceasta cæ mizele multipolare ale celor trei ecologii vor înlocui pur øi simplu vechile lupte de clasæ øi miturile lor de referinflæ? Evident cæ o astfel de înlocuire nu se va produce atît de mecanic! Pare, cu toate acestea, foarte probabil cæ aceste mize, ce corespund unei extreme complexificæri a contextelor sociale, economice øi internaflionale, vor tinde sæ treacæ din ce în ce mai mult pe primul plan.

KLARFIT Mobi FX 250 Exercitarea bicicleta ergometrica Pulse Monitoare…

Antagonismele de clasæ moøtenite din secolul al XIX-lea au contribuit iniflial la crearea unor cîmpuri omogene bipolarizate de subiectivitate. Apoi, în a doua jumætate a secolului XX, prin societatea de consum, welfare, media etc.

Taehyung - Mo Bounce - FMV

Chiar dacæ segregærile øi ierarhiile n-au fost træite nicicînd mai intens, o aceeaøi øapæ imaginaræ se aflæ, în momentul de faflæ, placatæ peste toate pozifliile subiective. Un acelaøi sentiment difuz de apartenenflæ socialæ a decrispat vechile conøtiinfle de clasæ.

Mica publicitateExample Example

Las aici deoparte constituirea unor poli subiectivi violent de eterogeni în lumea musulmanæ. Vechiul egalitarism de fafladæ al lumii comuniste cedeazæ locul serialismului mass-mediatic acelaøi ideal de standing social, aceleaøi mode, acelaøi tip de muzicæ rock etc.

În ceea ce priveøte axa Nord—Sud, e greu de imaginat cæ situaflia s-ar putea ameliora notabil. Desigur, cu timpul, se poate concepe cæ dezvoltarea tehnicilor agroalimentare va permite modificarea datelor teoretice ale dramei foamei în lume. Pe teren însæ, pînæ atunci, ar fi total iluzoriu sæ credem cæ ajutoarele internaflionale, aøa cum sînt ele concepute øi puse în practicæ în momentul de faflæ, ar putea reuøi sæ rezolve semnificativ vreo problemæ!

În orice caz, tocmai pe acest sistem se bazeazæ implantarea Noilor Puteri Industriale, focare iradiante de hiperexploatare precum Hong Kongul, Taiwanul, Coreea de Sud etc. Astfel, oriîncontro ne-am întoarce privirea, regæsim acelaøi paradox chinuitor: pe de o parte, dezvoltarea neîntreruptæ de noi mijloace tehnico-øtiinflifice, susceptibile, potenflial, sæ rezolve problematicile ecologice dominante øi reechilibrarea activitæflii socialmente utile pe suprafafla planetei, øi, pe de pe altæ dj mo bounce pierdere în greutate, incapacitatea forflelor sociale organizate øi a formafliunilor subiective constituite de a-øi însuøi aceste mijloace pentru a le face sæ devinæ operaflionale.

Cu toate acestea, ne putem întreba dacæ aceastæ fazæ paroxisticæ de laminare a subiectivitæflilor, a bunurilor øi a mediilor nu e sortitæ sæ intre într-o fazæ de declin.

Aproape peste tot încep sæ se facæ auzite revendicæri de singularitate; semnele dj mo bounce pierdere în greutate mai manifeste, în aceastæ privinflæ, vin din zona înmulflirii revendicærilor naflionalitare, pînæ mai ieri marginale, dar care încep sæ ocupe tot mai mult prim-planul scenelor politice.

Sæ subliniem, din Corsica pînæ în flærile baltice, conjuncflia dintre revendicærile ecologice øi cele autonomiste. Cu timpul, aceastæ intensificare a chestiunilor naflionalitare va ajunge, probabil, sæ modifice în profunzime relafliile Est—Vest, în special configuraflia Europei, al cærei centru de greutate ar putea sæ se deplaseze decisiv spre un Est neutralist.

  1. Pierde site ul website
  2. (PDF) Puterea obisnuintei - Charles pvctermopane.ro | Iacob Vasile - pvctermopane.ro
  3. А перед этим ты все испортил этой своей попыткой дойти по Тропе Времени, которую мы исследовали, до самого Возникновения.
  4. Диаспар был задуман как единое целое; он был одним могучим механизмом.
  5. Секунды капали одна за другой, а на экране сияли Семь Солнц.

Opozifliile dualiste tradiflionale care au cælæuzit gîndirea socialæ øi cartografiile geopolitice sînt depæøite. Conflictualitæflile se menflin, dar angajeazæ niøte sisteme multipolare incompatibile cu înregimentærile sub stindarde ideologice maniheiste.

dj mo bounce pierdere în greutate pierdere de grăsime ziua cheat

De exemplu, opoziflia dintre Lumea a Treia øi lumea dezvoltatæ dispare din toate punctele de vedere. Sæ nu ne facem iluzii, tapajul iscat în jurul unificærii economice a Comunitæflii Europene nu va frîna cîtuøi de puflin aceastæ tiermondizare a unor vaste zone ale Europei.

La scaræ planetaræ, condiflia femininæ pare departe de a se fi ameliorat. Exploatarea muncii feminine, corelativæ cu aceea a muncii copiilor, nu e cu nimic mai prejos decît cele mai negre perioade din secolul al XIX-lea! Cu toate acestea, o revoluflie subiectivæ anevoioasæ n-a încetat sæ lucreze condiflia femininæ în ultimele douæ decenii. Chiar dacæ independenfla sexualæ a femeilor, legatæ de punerea la dispoziflie a unor mijloace de contracepflie øi avort, s-a dezvoltat extrem de inegal, chiar dacæ înmulflirea øi intensificarea integrismelor religioase nu înceteazæ sæ genereze o minorizare a stærii lor, o serie de indicii ne fac sæ consideræm cæ niøte transformæri de lungæ duratæ — în sensul lui Fernand Braudel — se aflæ efectiv în curs de desfæøurare desemnarea unor femei ca øef de stat, revendicarea unei paritæfli bærbat-femeie în cadrul instanflelor reprezentative etc.

Tineretul, chiar dacæ strivit în interiorul relafliilor economice dominante care îi conferæ un loc din ce în ce mai precar øi manipulat mental de producflia de subiectivitate colectivæ a mass-mediei, îøi dezvoltæ totuøi propriile lui distanfle de singularizare faflæ de subiectivitatea normalizatæ. Din acest punct de vedere, caracterul transnaflional al culturii rock este cît se dj mo bounce pierdere în greutate de semnificativ, aceasta jucînd rolul unui fel de cult inifliatic capabil sæ confere dj mo bounce pierdere în greutate pseudoidentitate culturalæ unor mase considerabile de tineri øi permiflîndu-le sæ-øi constituie un minimum de Teritorii existenfliale.

Tocmai în aceste contexte de færîmiflare, de decentrare, de multiplicare a antagonismelor øi a proceselor de singularizare îøi fac apariflia noile problematici ecologice.

USA The Process of Reporting and Receiving Support Following Exposure to Intimate Partner Violence During Childhood While a significant body of research suggests that exposure to intimate partner violence IPV during childhood has severe and long-lasting consequences, little is known about how children cope with witnessing IPV, including who they tell about the violence, whether they receive support after disclosing, and the association between childhood disclosure and adulthood mental health. The current study examines these issues in Swedish young adults who endorsed witnessing IPV during childhood. Individuals who disclosed the violence were most likely to tell a friend and least likely to use an anonymous hotline. Young adults with higher levels of depression were less likely to have disclosed IPV during their childhood.

La toate scærile individuale øi colective, în ceea ce priveøte atît viafla cotidianæ, cît øi reinventarea democrafliei, în registrul urbanismului, al creafliei artistice, al dj mo bounce pierdere în greutate etc. Perspectivæ care nu exclude în totalitate definirea unor obiective unificatoare precum lupta împotriva foamei în lume, oprirea despæduririlor sau proliferarea oarbæ a industriilor nucleare. Numai cæ acum nu va mai putea fi vorba de cuvinte de ordine stereotipe, reducflioniste, care sæ exproprieze alte problematici mai singulare øi sæ implice promovarea unor lideri charismatici.

O aceeaøi preocupare etico-politicæ traverseazæ probleme precum cele ale rasismului, falocentrismului, dezastrelor læsate moøtenire de un urbanism care s-a vrut modern, ale unei creaflii artistice eliberate de sistemul pieflei, ale unei pedagogii capabile sæ inventeze mediatori sociali etc. Aceastæ problematicæ, pînæ la urmæ, este aceea a producerii de existenflæ umanæ în noile contexte istorice.

Ecosofia socialæ va consta deci în a dezvolta niøte practici specifice avînd tendinfla de a modifica øi de a reinventa modurile de a fi în interiorul cuplului, al familiei, al contextului urban, al muncii etc.

Un grup de 96 de oameni de ştiinţă specializaţi în zonele polare, din cadrul a 50 de organizaţii internaţionale, a realizat cea mai detaliată evaluare a pierderii gheţii în Groenlanda. Aceştia au folosit date obţinute din 11 misiuni diferite realizate prin satelit, inclusiv măsurători ale schimbării volumului gheţii, debitului şi gravitaţiei, în intervalul —potrivit Phys. Într-un studiu publicat marţi în revista Nature, specialiştii au arătat că, dinGroenlanda a pierdut 3,8 trilioane de tone de gheaţă, suficiente pentru a ridica nivelul global al mărilor cu 10,6 milimetri. Rata pierderii gheţii a crescut de la 33 miliarde de tone pe an în aniila miliarde de tone pe an în ultimul deceniu, o creştere de şapte ori în aproape trei decenii.

Fireøte, ar fi de neconceput sæ avem pretenflia de a întoarce la niøte formule anterioare, corespunzætoare unor perioade în care, în acelaøi timp, densitatea demograficæ era mai slabæ øi densitatea relafliilor sociale era mai puternicæ decît azi.

Problema care se pune va fi, efectiv, aceea de a reconstrui ansamblul modalitæflilor de a-fi-în-grup. În acest domeniu, nu vom ræmîne la recomandæri generale, ci vom pune în operæ practici efective de experimentare atît la niveluri microsociale, cît øi la scæri instituflionale mai mari. Ea va trebui sæ caute antidoturi la uniformizarea mass-mediaticæ øi telematicæ, la conformismul modelor, la manipularea opiniei prin intermediul publicitæflii, al sondajelor etc.

Implozia barbaræ nu este cîtuøi de puflin exclusæ.

30 Desertul ideas in | prânzuri, salate, rețete

Øi færæ o astfel de reluare ecosoficæ indiferent de numele pe care vom dori sæ i-l dæmfæræ o rearticulare a celor trei registre fundamentale ale ecologiei, se poate, din pæcate, anticipa o intensificare a tuturor pericolelor: ale rasismului, ale fanatismului religios, ale schismelor naflionalitare basculînd în închideri reacflionare, ale exploatærii muncii copiilor, ale oprimærii femeilor dj mo bounce pierdere în greutate.

Subiectul nu este ceva de la sine înfleles; nu este de-ajuns sæ gîndeøti ca sæ fii, aøa cum proclama Descartes, pentru cæ tot felul pierderea în greutate gifs alte moduri de a fi se instaureazæ în afara conøtiinflei în vreme ce se întîmplæ ca, atunci cînd gîndirea se încæpæflîneazæ sæ se surprindæ pe ea însæøi, ea sæ înceapæ sæ se învîrtæ asemeni unei sfîrleze nebune, neprinzînd însæ nimic din Teritoriile reale ale existenflei, care, pierdere în greutate pentru noi rîndul lor, intræ în derivæ unele faflæ de altele, asemeni unor plæci tectonice sub scoarfla continentelor.

Mai curînd însæ decît de subiect, cel mai nimerit ar fi sæ vorbim de componente de subiectivare lucrînd, fiecare, mai mult sau mai puflin pe cont propriu. Ceea ce ar conduce, inevitabil, la o reexaminare a raportului dintre individ øi subiectivitate øi, înainte de toate, la o netæ separare a conceptelor lor. În felul acesta, interioritatea ajunge sæ se instaureze la intersecflia multor componente relativ autonome unele faflæ de altele øi chiar, la nevoie, clar discordante.

Øtiu cæ o astfel de argumentaflie întîmpinæ încæ dificultæfli în a se face auzitæ; mai ales în niøte contexte în care continuæ sæ domneascæ o suspiciune, dacæ nu chiar o respingere de principiu faflæ de orice referire specificæ la subiectivitate. Indiferent dacæ în numele unui primat al infrastructurilor, al structurilor sau al sistemelor, subiectivitatea nu are presæ bunæ, iar cei care au de-a face cu ea, în practicæ sau în teorie, nu o abordeazæ, de obicei, decît cu penseta, cu infinite precauflii, avînd grijæ sæ n-o îndepærteze niciodatæ prea mult de niøte paradigme pseudoøtiinflifice împrumutate, de preferinflæ, din øtiinflele tari: termodinamicæ, topologie, teoria informafliei, teoria sistemelor, lingvisticæ etc.

E ca øi cum un Supraeu scientist ar cere reificarea entitæflilor psihice, impunînd ca ele sæ nu fie surprinse decît prin intermediul unor coordonate extrinsece. În atari condiflii, nu trebuie sæ ne miræm cæ øtiinflele umane øi øtiinflele sociale s-au condamnat singure sæ rateze dimensiunile intrinsec evolutive, dj mo bounce pierdere în greutate, autopoziflionante ale proceselor de subiectivare. Mi se pare, în orice caz, urgent sæ ne debarasæm de toate referinflele øi metaforele scientiste, pentru a crea noi paradigme, care vor fi însæ mai curînd de inspiraflie etico-esteticæ.

De altfel, cele mai bune cartografieri ale psihicului sau, dacæ vrefli, cele mai bune psihanalize n-au fost ele mai curînd opera lui Goethe, Proust, Joyce, Artaud øi Beckett decît a lui Freud, Jung øi Lacan? Partea literaræ a operei celor din urmæ constituie, de altfel, tot ce este mai bun Traumdeutung 3 a lui Freud poate fi, de altfel, consideratæ un extraordinar roman modern! Aceste douæ moduri de abordare — fie prin concept, fie prin afect øi percept dj mo bounce pierdere în greutate sînt, într-adevær, absolut complementare.

Prin acest ocol pseudonarativ nu este vorba decît de a desfæøura o repetiflie-suport de existenflæ prin intermediul unor ritmuri øi al unor ritornele de o infinitæ varietate. Discursul, sau orice verigæ discursivæ, devine astfel purtætorul unei nondiscursivitæfli care, asemeni unei dîre stroboscopice, anuleazæ jocurile unor opoziflii distinctive atît la nivelul conflinutului, cît øi la cel al formei expresiei.

1. Babirusa

Numai în felul acesta pot fi generate øi regenerate Universurile de referinflæ incorporale [Univers de référence incorporels] care puncteazæ cu evenimente singulare derularea istoricitæflii individuale øi colective. Aøa cum, în alte epoci, teatrul grec, amorul curtenesc øi romanul cavaleresc s-au impus ca modele sau, mai curînd, ca module de subiectivare, freudismul, astæzi, continuæ sæ bîntuie modurile noastre de a susfline existenfla sexualitæflii, a copilæriei, a nevrozei etc.

Inconøtientul nu ræmîne cramponat în niøte fixaflii arhaice decît în mæsura în care niciun angajament nu-l face dj mo bounce pierdere în greutate se încordeze spre viitor. Aceastæ încordare existenflialæ se mici sfaturi ușoare pentru a pierde în greutate realiza prin intermediul unor temporalitæfli umane øi nonumane.

Prin acestea din urmæ, înfleleg desfæøurarea sau, dacæ vrefli, deplierea unor deveniri animale, a unor deveniri vegetale, cosmice, ca øi a unor deveniri maøinice, corelative accelerærii revolufliilor tehnologice øi informatice aøa se face cæ vedem înflorind sub ochii noøtri prodigioasa expansiune a unei subiectivitæfli asistate de computer.

Klarfit bicicleta fitness mobi basic 20 exerciii monitor | pvctermopane.ro

Pe scurt, amægirile fantasmatice øi mitice ale psihanalizei trebuie sæ fie jucate øi dejucate, nu cultivate øi întreflinute ca niøte grædini franfluzeøti! În teoretizarea lor, asta conduce la o uscæciune øi la un dogmatism insuportabile, iar în practica lor, la o særæcire a intervenfliilor, la stereotipuri care îi fac sæ devinæ impermeabili dj mo bounce pierdere în greutate alteritatea singularæ a pacienflilor lor. Este intolerabil, din punct de vedere etic, sæ te ascunzi, aøa cum fac, atît de des, aceøti operatori, în spatele unei neutralitæfli transferenfliale pretins bazate pe o dominare a inconøtientului øi pe un corpus øtiinflific.

Condiflia prealabilæ oricærei relansæri a analizei — de exemplu, schizanaliza — constæ în a admite cæ, de regulæ, øi dacæ îfli dai osteneala sæ le lucrezi, Asamblajele subiective individuale øi colective sînt apte, potenflial, sæ se dezvolte øi sæ prolifereze departe de echilibrele lor obiønuite. Cartografierile lor analitice depæøesc deci, prin însæøi esenfla lor, Teritoriile existenfliale cærora le sînt afectate. Tocmai de aceea, în cazul acestor cartografieri, lucrurile ar trebui sæ se petreacæ la fel ca în picturæ sau în literaturæ, domenii în care fiecare performanflæ concretæ are vocaflia de a evolua, de a inova, de a inaugura deschideri prospective færæ ca autorii lor sæ se poatæ baza pe niøte temeiuri teoretice garantate ori pe autoritatea unui grup, a unei øcoli, a unui conservator sau a unei academii.

Work in progress! Sfîrøit al catehismelor psihanalitice, comportamentaliste sau sistematiste. La fel, fiecare instituflie de îngrijire, de educare, fiecare curæ individualæ ar trebui sæ se preocupe de evoluflia permanentæ atît a propriei practici, cît øi a propriului eøafodaj teoretic.

Este vorba de o recompunere a practicilor sociale øi individuale pe care eu o repartizez în trei rubrici complementare: ecologia socialæ, ecologia mentalæ øi ecologia mediului, toate sub egida etico-esteticæ a unei ecosofii. Catastrofale sau nu, evolufliile negative sînt accepate aøa cum sînt.